Regulamin

1. Słownik pojęć

 

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) powerinsurance.pl – serwis internetowy dostępny w domenie internetowej www.powerinsurance.pl, którego operatorem jest POWER HOLDING Sp. z o.o, służący w szczególności do prezentacji ofert finansowych Leasingodawców

b) POWER HOLDING - .POWER HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 17/1 31-462 Kraków ,posługującą się numerem NIP 945 218 47 47

c) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu powerinsurance.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin

d) Leasingodawca – przedsiębiorca współpracujący z POWER HOLDING na podstawie umowy o współpracy, prezentujący poprzez powerinsurance.pl oferty zawarcia umów leasingu.

e) Regulamin – niniejszy regulamin

 

2. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez firmę POWER HOLDING za pomocą serwisu www.powerinsurance.pl

2. Regulamin ten obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 1 kwietnia 2014 roku.

3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.powerinsurance.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Poprzez fakt korzystania z serwisu www.powerinsurance.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. POWER HOLDING zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności: zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmianę założeń funkcjonowania serwisu www.powerinsurance.pl Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.powerinsurance.pl

6. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

 

3. Warunki korzystania z serwisu

 

1. POWER HOLDING niniejszym informuje, że nie jest stroną czy umów leasingu zawieranych przy pomocy serwisu powerinsurance.pl. POWER HOLDING jedynie przy pomocy serwisu www.powerinsurance.pl prezentuje oferty Leasingodawców. POWER HOLDING nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania Umów przez Użytkownika czy Leasingodawcę. POWER HOLDING nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat z tytułu zawarcia umowy Leasingodawcą. Prezentowane w Serwisie oferty Leasingodawców nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 i nn. KC, a warunki umowy kredytowej czy umowy leasingu mogą różnić się od zaprezentowanych w Serwisie.

2. Do korzystania z serwisu powerinsurance.pl konieczne jest urządzenie łączące się z siecią Internet posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową posiadającą uruchomione następujące usługi: https, cookies, Java, flash.

3. Korzystając z serwisu powerinsurance.pl Użytkownik może:

a) W oparciu o wprowadzone do serwisu powerinsurance.pl dane wyszukać ofertę leasingu

b) Skontaktować się z POWER HOLDING przy pomocy formularza kontaktowego udostępnionego przez powerinsurance.pl.

c) W oparciu o wprowadzone do serwisu powerinsurance.pl dane wysłać zapytanie celem otrzymania kalkulacji leasingowej

d) Wprowadzić do serwisu powerinsurance.pl za pomocą formularza kontaktowego dane wykorzystywane na potrzeby wyszukiwania ofert Leasingodawców.

4. Podmiotami odpowiedzialnymi za aktualność i poprawność danych znajdujących się w serwisie powerinsurance.pl są Leasingodawcy. POWER HOLDING nie odpowiada za szkody wynikające z nieaktualności lub niepoprawności danych znajdujących się w serwisie powerinsurance.pl z wyjątkiem szkód rzeczywistych powstałych w wyniku zawinionego działania POWER HOLDING.

 

4. Oferta Leasingu

 

1. Po wprowadzeniu swoich danych Użytkownik wysyła zapytanie poprzez formularz w serwisie powerinsurance.pl do POWER HOLDING

2. Po otrzymaniu poprawnych danych POWER HOLDING skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez e-mail lub telefonicznie celem przedstawienia oferty Leasingodawców.

 

5. Ochrona prywatności

 

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przez niego do serwisu powerinsurance.pl danych osobowych na potrzeby realizowania usług. Użytkownik ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich poprawiania.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest POWER HOLDING.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu powerinsurance.pl.

4. POWER HOLDING przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. POWER HOLDING z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności POWER HOLDING zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. W zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji usługi POWER HOLDING może przekazywać dane osobowe Leasingodawcom zobowiązując ich równocześnie do ochrony danych osobowych Użytkowników w zakresie nie węższym niż to opisane w Regulaminie.

 

6.  Odpowiedzialność POWER HOLDING

 

1.POWER HOLDING dokłada należytej staranności by serwis powerinsurance.pl działał w sposób prawidłowy i ciągły.

2. W razie wyrządzenia Użytkownikowi nie będącemu konsumentem szkody przez nieprawidłowe działanie serwisu powerinsurance.pl POWER HOLDING odpowiada jedynie w zakresie udokumentowanych szkód rzeczywistych wyrządzonych z winy umyślnej POWER HOLDING

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez POWER HOLDING

4. Reklamacje można składać poprzez email – kontakt@powerinsurance.pl

 

7. Postanowienia końcowe

 

1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami, w sytuacji w której Użytkownik nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby POWER HOLDING